Large Family

Lepsza przyszłość

Dla wszystkich

Ponad

Podziałami

Komitet Wyborczy wyborców

Lepsza przyszłość

DLA WSZYSTKICH

Podstawowe założenia


 • Nowe inwestycje będą uruchamiane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zgłaszanymi na zebraniach środowiskowych,


 • Będziemy kontynuować wszystkie rozpoczęte inwestycje,


 • Wprowadzimy nowe standardy polegające na ścisłej współpracy pomiędzy Naszym Powiatem i Gminami wchodzącymi w jego skład,


 • Będziemy dążyć do współpracy pomiędzy istniejącymi ugrupowaniami partyjnymi i społecznymi dla dobra ogółu Naszego Społeczeństwa.


Filar I

Rozwój gospodarczy

Zajmiemy się tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki. Będziemy wspierać przedsiębiorców, inwestorów oraz rolników, poprzez tworzenie programów dotacyjnych, ułatwienia w załatwianiu formalności i przyspieszenie procesów administracyjnych.


Będziemy dążyć do stworzenia atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i podniesienia poziomu życia mieszkańców.


Rozwój gospodarczy

 • Stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego - poprawa procedur, obniżenie podatków


 • Budowa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej


 • Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez organizację targów i konferencji


 • Stworzenie programów szkoleniowych i warsztatowych dla młodych przedsiębiorców


 • Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia - targi pracy, szkolenia i kursy


 • Promowanie wyrobów lokalnych - organizacja targów i festiwali regionalnych, pozyskanie inwestorów


 • Ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw - współpraca z bankami


 • Stworzenie komunikacji gminnej - ułatwiającej mieszkańcom funkcjonowania na terenie gminy


Rozwój gospodarczy

 • Wspieranie działań proekologicznych: rozwój energii odnawialnej, recykling, budowa tras rowerowych


 • Promowanie powiatu jako atrakcyjnego miejsca do życia i inwestowania - kampanie marketingowe


 • Współpraca ze szkołami i uczelniami - tworzenie programów kształcenia odpowiadających lokalnym potrzebom


 • Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych w celu realizacji większych projektów infrastrukturalnych


 • Tworzenie przyjaznych przestrzeni dla startupów i innowacyjnych firm: powierzchnie biurowe, konkursy i granty


 • Wspieranie turystyki organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych


 • Zachęcanie do inwestycji zagranicznych - specjalne strefy ekonomiczne, preferencyjne warunki podatkoweFilar II

Infrastruktura i Środowisko

Skoncentrujemy się na modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej w powiecie. Będziemy wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii, promować recykling i zrównoważone praktyki w zarządzaniu środowiskiem.


Priorytetem będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury i zdrowego środowiska.


Infrastruktura i Środowisko


 • Stworzenie strategii modernizacji i rozbudowy dróg


 • Budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych - poprawa bezpieczeństwa i aktywność fizyczna


 • Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych i wodociągowych


 • Energetyczna rewitalizacja budynków publicznych - panele słoneczne, pompy ciepła


 • Stworzenie programów edukacyjnych: ochrona środowiska, separacja odpadów, recykling, zużycie energii


 • Organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz stałego punktu skupu elektrośmieci
Infrastruktura i Środowisko

 • Poprawa stanu zieleni miejskiej: zakładanie parków, skwerów oraz nasadzanie drzew


 • Tworzenie miejsc rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych: boiska sportowe, place zabaw, korty tenisowe


 • Rozbudowa internetu szerokopasmowego - szybki dostęp do informacji dla mieszkańców


 • Wspieranie projektów ekologicznych i innowacyjnych na rzecz ochrony środowiska


 • Inwestycje w energooszczędne oświetlenie publiczne oraz modernizacja istniejących systemów energetycznych


 • Promowanie działań związanych z obszarem recyklingu i kompostowania.


Filar III

Edukacja i Kultura

Inwestowanie w rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość naszej małej ojczyzny. Będziemy dążyć do podniesienia jakości nauczania, zapewnienia lepszych warunków pracy dla nauczycieli oraz uczniów.


Wspierać będziemy rozwój kultury i sztuki poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a także budowę nowoczesnych obiektów kulturalnych, które będą służyć społeczności lokalnej.


Chcemy rozwijać w dzieciach i młodzieży ducha sportu i wzajemnej współpracy tworząc okazję do treningów i rozgrywek sportowych. Chcemy także inwestować w obiekty sportowe (tzw. orliki) w miejscach gdzie są one najbardziej potrzebne.

Edukacja i Kultura

 • Organizowanie spotkań i konferencji dla nauczycieli - wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji


 • Stworzenie programu stypendialnego dla utalentowanych uczniów: nauka, sport, dziedziny artystyczne


 • Wdrożenie programu "Mentorska Podróż" - zdobywanie praktycznego doświadczenia


 • Organizacja cyklicznych festiwali kultury lokalnej: promocja lokalnych artystów, rzemieślników i tradycji


 • Wspieranie lokalnych bibliotek publicznych: zwiększenie budżetu na zakup książek, audiobooków


 • Organizacja konkursów czytelniczych oraz spotkań autorskich


 • Wprowadzenie programu "Kultura dla każdego": promocyjny dostęp do koncertów, wystaw, spektakli


 • Edukacja na temat uzależnień od telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Edukacja i Kultura

 • Zwiększenie dostępu do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: warsztaty artystyczne, języki obce, zajęcia sportowe


 • Promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży: organizację zawodów, współpracę z klubami, wsparcie infrastruktury


 • Wprowadzenie programu "Seniorzy Aktywni": zajęcia i warsztaty, promowanie aktywności fizycznej oraz umysłowej


 • Organizacji specjalnych wydarzeń i projekcji filmowych dla najmłodszych mieszkańców


 • Wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących edukacji i kultury


 • Tworzenie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych: multimedialne sale lekcyjne, pracownie komputerowe


 • Wsparcie osób dorosłych, których edukacja zostawała przerwana: organizacja kursów i szkoleń


 • Wdrożenie kampanii związanej z udzielaniem pierwszej pomocy oraz użyciem defibrylatorów

Filar IV

Opieka zdrowotna i Pomoc społeczna

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i wsparcia dla osób potrzebujących jest jednym z naszych najważniejszych celów.


Będziemy dążyć do poprawy infrastruktury medycznej, zwiększenia dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz wprowadzenia programów profilaktycznych dla mieszkańców.


Będziemy również wspierać programy pomocowe dla najbardziej potrzebujących, takie jak pomoc społeczna i wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Opieka zdrowotna i Pomoc społeczna

 • Poprawa dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej - zwiększenie ilości lekarzy specjalistów w powiecie


 • Wprowadzenie programów profilaktycznych: skierowanych głównie na nadciśnienie, otyłość czy cukrzycę


 • Stworzenie mobilnego punktu opieki zdrowotnej - dotarcie do najbardziej oddalonych miejscowości w powiecie


 • Wspieranie działań edukacyjnych promujących zdrowy styl życia - kampanie informacyjne


 • Udoskonalenie systemu pomocy społecznej dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem


 • Wsparcie finansowe w celu doposażenia, modernizacji Domów Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz Rudzie

Opieka zdrowotna i Pomoc społeczna

 • Wsparcie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych


 • Współpraca z instytucjami: modernizacja przychodni zdrowia, budowa nowych punktów opieki


 • Wprowadzenie telemedycyny - umożliwienie pacjentom konsultacji i diagnozowania na odległość


 • Monitorowanie i kontrola jakości świadczonych usług medycznych oraz działań pomocy społecznej


 • Organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami służby zdrowia i pomocą społeczną

Filar V

Transparentność działania oraz Współpraca

Ważnym filarem programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Ponad Podziałami będzie zwiększenie przejrzystości działań samorządu poprzez udostępnianie informacji online, organizowanie konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami oraz promowanie współpracy w społeczeństwie.


Będziemy dążyć do przełamywania podziałów politycznych poprzez dialog, kompromis oraz szukanie wspólnych rozwiązań.


Transparentność działania oraz Współpraca

 • Stworzenie systemu otwartych spotkań z mieszkańcami powiatu oraz poszczególnych gmin


 • Utworzenie platformy internetowej: monitorowanie wydatków publicznych, zgłaszanie pomysłów, uwag i skarg


 • Publikowania dokumentów urzędowych i decyzji administracyjnych na stronie internetowej


 • Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji kulturalnych i społecznych


 • Wsparcie inicjatyw społecznych - budżet obywatelski


 • Obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych - podjęcie ważnych decyzji samorządowychTransparentność działania oraz Współpraca

 • Utworzenie Rady Społeczno-Gospodarczej - doradzanie władzom w procesie podejmowania decyzji


 • Regularne publikowanie raportów dotyczących wydatków publicznych


 • Realizacja audytów wewnętrznych - monitorowanie w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa


 • Wprowadzenie programu stażowego dla studentów: zdobywanie praktycznego doświadczenia


 • Powołanie Rady Społecznej ds. Transparentności i Współpracy - monitorowanie działań samorządu


Napisz do nas

Jeśli chcesz się z nami skontaktować - napisz na adres ppodzialami@gmail.com

Bądźmy w kontakcie

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot

o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę


Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami

Łączki Kucharskie


Patrycja Sarna-Jantas - Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego

Mateusz Pociask - Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego


Lp.

Data wpisu

Data wpłaty

Imię

Miejscowość

Kwota wpłaty

Łączna wpłata

Dodatkowe informacje

1

28.03.2024

27.03.2024

Tomasz

Nowakowski

Brzezówka

3600 zł

16110 zł


2

06.04.2024

05.04.2024

Tomasz

Nowakowski

Brzezówka

8500 zł


3

08.04.2024

07.04.2024

Tomasz

Nowakowski

Brzezówka

4010 zł


4

08.04.2024

28.02.2024

Andrzej

Marciniec

Łączki Kucharskie

1000 zł

4555 zł


5

08.04.2024

05.04.2024

Andrzej

Marciniec

Łączki Kucharskie

3555 zł